Salgs- & leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

1.1 – Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 06.04.2001 og er uden videre at anse som en integreret del af ethvert tilbud, salg eller leverance fra Enstall ApS til selskabets kunder, når dette dokument er vedhæftet aftalen eller der er henvist hertil i aftalen.

1.2 – Ændringer i eller fravigelser fra nærværende salgs og leveringsbetingelser skal for at være gyldige udfærdiges og bekræftes skriftligt.

1.3 – Ændringer i aftaler, supplerende aftaler samt aftaler om yderligere leverancer skal for at være gyldige udfærdiges eller bekræftes skriftligt.

1.4 – Enstall ApS benævnes i det følgende sælger.

 

2. Sælgers tilbud

2.1 Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger således berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte, med den virkning at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber om mellemsalget og tilbuddets bortfald.

2.2 – Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

 

3. Levering

3.1 – Medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt, er leveringsstedet sælgers adresse. Dette gælder, uanset om tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

3.2 – Leveringstiden eller perioden fremgår af sælgers tilbud. Angives der én bestemt dato, er dette at betragte som seneste leveringstidspunkt, og sælger skal være berettiget til at foretage levering tidligere, medmindre dette vil være til væsentlig ulempe for køber.

 

4. Annullering

4.1 – Annullering af ordre accepteres ikke for varer, der ikke lagerføres, eller som er købt specielt til kunden, medmindre sælgers leverandør accepterer annullering. Enhver annullering tillægges et gebyr på 20 % af værdien af den åbentstående ordre. Accept fra sælger skal være skriftlig.

 

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1 – Prisangivelser i kataloger, prislister etc. er orienterende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

5.2 – Prisangivelser i tilbud er kun forpligtende for sælger i det omfang, tilbuddet endeligt og bindende accepteres inden udløbet af acceptfristen for tilbuddet.

5.3 – Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms.

5.4 – Enhver prisangivelse er endvidere baseret på de på afgivelsestidspunktet gældende toldsatser samt øvrige offentlige/lovbestemte afgifter og byrder. I tilfælde af ændringer i disse vil prisen blive reguleret tilsvarende. Denne ret til korrektion bortfalder ikke ved tilbuddets accept.

5.5 – I det omfang der i sælgers tilbud indgår underleverancer fra tredjemand, forbeholder sælger sig at korrigere tilbuddet i overensstemmelse med eventuelle prisændringer hos underleverandøren. Denne ret til korrektion bortfalder ikke ved tilbuddets accept. Tilbud uden nærværende forbehold afgives efter nærmere aftale.

5.6 – I det omfang der i sælgers ydelse indgår opstilling og montering af det solgte udstyr hos køber eller på et af denne bestemt sted, og dette arbejde uden rimeligt forudgående varsel udskydes som følge af købers ønske eller forhold, skal sælger være berettiget til at fakturere køber for den herved opståede spildtid.

5.7 – Såfremt opgaver afregnes efter timeforbrug, forbeholder sælger sig ret til at foretage justeringer af gældende timetakst. Dette sker normalt 1. januar hvert år.

5.8 – Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske inden 8 dage fra levering.

5.9 – Ved længerevarende aftaler forbeholder sælger sig at fakturere månedsvis a conto for arbejdsløn samt leveret udstyr og materialer.

5.10 – Indgår der i sælgers leverance materialer eller udstyr fra underleverandører til en værdi af over kr. 50.000, forbeholder sælger sig fakturering heraf på tidspunktet for bestilling hos underleverandørerne. Leveres sådant udstyr uden forudbetaling, forbeholder sælger sig ejendomsretten til udstyret, indtil betaling er sket (ejendomsforbehold).

5.11 – Betaling ved check modtages med sædvanligt dækningsforbehold og anses for sket ved fuld og endelig indløsning.

5.12 – Ved betaling efter forfald beregnes rente med 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfald og til betaling sker.

5.13 – Såfremt rykker fremsendes, beregnes gebyr herfor stort kr. 100.

5.14 – Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5.15 – Er det mellem køber og sælger aftalt, at handelen er undergivet betingelserne i AB 92, har AB 92 i tilfælde af konflikt forrang for ovennævnte betalingsbetingelser.

 

6. Sælgers forsinkelse

6.1 – De af sælger individuelt eller i tidsplan opgivne leveringstider er baseret på sælgers bedste skøn, herunder oplysninger indhentet fra eventuelle underleverandører.

6.2 – Foreligger der forsinkelse fra sælgers side med hensyn til levering, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, efter at forsinkelsen er indtrådt, give sælger skriftlig meddelelse herom med et rimeligt varsel på ikke under 8 dage til at foretage levering. Først efter udløbet af dette varsel uden at levering er sket, er køber berettiget til at hæve aftalen.

6.3 – Medmindre andet er aftalt, betragtes en levering, som jf. pkt. 6.2 ikke giver køber ret til at hæve aftalen, som værende i enhver henseende rettidig, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger.

6.4 – Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 6.6, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelser finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6.5 – Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

6.6 – Leveringstiden er for enhver ordre angivet under forbehold for force majeure, som f.eks. strejke, lockout, krig, uroligheder, brand, import/eksport, restriktioner, transportproblemer, almindelig vareknaphed eller omstændigheder i øvrigt, der gør opfyldelse af aftalen urimelig byrdefuld. Forbeholdet omfatter også forsinkelse med eller mangler ved leverancer fra underleverandører på grund af førnævnte omstændigheder.

6.7 – En vedtaget tidsplan for levering samt eventual opstilling og montering må forventes ændret, såfremt køber ønsker tilpasninger foretaget, som ikke var kendt ved aftalens indgåelse, ligesom andre opgaver, køber måtte anmode sælger om at udføre, vil kunne medføre en ændring i tidsplanen. Endvidere må tidsplanen forventes ændret, såfremt den valgte lokalisation for montering og opstilling ændres i forhold til det ved aftalen forudsatte.

6.8 – I det tilfælde at køber skal levere udstyr og/eller materiale til brug for sælgers arbejde, skal dette udstyr og/eller materiale leveres på sælgers adresse på det I tilbuddet angivne tidspunkt. Leverer køber ikke udstyret og/eller materialet rettidigt, er sælger berettiget til at ændre tidsplanen / datoen for levering.

 

7. Købers forsinkelse

7.1 – Købers betaling skal for hver enkelt leverance ske i overensstemmelse med de under pkt. 5 anførte bestemmelser. Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling for én leverance, er sælger berettiget til at standse eventuelle yderligere leverancer.

7.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er sælger, medmindre andet skriftligt aftales, berettiget til at foretage fakturering, som om levering var sket til aftalt tid.

 

8. Mangler

8.1 – Såfremt køber anser, at det solgte er behæftet med fejl eller mangler, skal dette meddeles og konkretiseres skriftligt overfor sælger. Kan sælger anerkende fejlen eller manglen, har sælger herefter 8 dage til afhjælpning heraf. Afhjælpning foretages så hurtigt som muligt på sælgers lokaliteter, i det omfang dette kan lade sig gøre, og inden for normal arbejdstid.

8.2 – Først efter udløbet af den i pkt. 8.1 angivne frist uden fejlen eller manglens afhjælpning, kan køber gøre mangelindsigelser gældende.

8.3 – Sælgers ansvar for eventuelle fejl eller mangler ved de leverede produkter inden for en periode af 12 måneder fra levering er begrænset i henhold til nedenfor anførte punkt 8.4 til 8.8.

8.4 – Såfremt leveringstidspunktet udskydes efter købers ønske eller på grund af forhold, der må tilregnes køber, regnes den i pkt. 8.3 nævnte 12 måneders frist fra det tidspunkt, materiellet er klar til levering.

8.5 – Såfremt særlige forhold taler derfor – herunder købers begrundede ønske eller materiellets art – vil reparation ske på installationsadressen.

8.6 – I andre tilfælde, der ikke falder ind under pkt. 8.5, foretages reparationer hos sælger. Køber foranlediger indsendelse af varen i original emballage til sælger, og køber afholder selv samtlige forsendelsesomkostninger, der er forbundet med indsendelsen. Sælger afholder samtlige forsendelsesomkostninger, der er forbundet med returnering af varen til køber.

8.7 – Sælger er ikke ansvarlig for fejl, der skyldes en af køber foreskrevet konstruktion eller udførelse, ændringer foretaget af køber uden sælgers skriftligt afgivne indforståelse, fejlagtig reparation udført af køber eller på dennes foranledning, fejlagtig montering eller behandling, mangelfuld vedligeholdelse eller andre forhold, der må tilregnes køber.

8.8 – Fejl, som skyldes placeringen af det solgte udstyr eller materiel hos køber, er sælger uvedkommende, medmindre sælger skriftligt har godkendt placeringen af det solgte hos køber.

8.9 – Bortset fra tilfælde, der måtte falde ind under pkt.8.2, må eventuelle reklamationer ske skriftligt senest 30 dage efter varemodtagelse. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Anerkender sælger den fremsatte reklamation, er sælger berettiget til enten at forestage udbedring eller ombytning af de leverede produkter I overensstemmelse med pkt. 8.1.

 

9. Produktinformation

9.1 – For materiel, der ifølge sin art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil sælger efter nærmere aftale forsyne køber med denne dokumentation. Sælger forbeholder sig ret til at foreskrive, at sådan dokumentation behandles konfidentielt.

9.2 – Sælger forpligter sig til hemmeligholdelse af tekniske og forretningsmæssige hemmeligheder, herunder tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller m.v., som sælger måtte modtage fra køber. Informationerne må kun overgives til tredjemand, hvor dette er nødvendigt i forbindelse med under-leverancer e.l., og kun mod forudgående accept fra køber.

9.3 – Tegninger, specifikationer og lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

 

10. Produktændringer

10.1 – Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

 

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 – Sælgers eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og erstatningsansvaret omfatter kun tab, der direkte skyldes fejl eller mangler ved sælgers ydelser. Sælgers eventuelle erstatningsansvar omfatter således på intet tidspunkt driftstab, avancetab eller andet indirekte tab af nogen art.

11.2 – Ingen af parterne anses at have misligholdt sine forpligtelser overfor den anden part, hvis årsagen til den manglende opfyldelse er omstændigheder, som den pågældende part ikke har reel indflydelse på, eksempelvis manglende eller utilstrækkelig levering fra leverandør, arbejdsnedlæggelse, vejrlig, regeringsindgreb, indgreb af offentlige myndigheder, arbejdskonflikt, ildebrand, im- eller eksportforbud, valutarestriktioner, generel materialemangel transportforhold m.v., idet sådanne forhold betragtes som force majeure.

11.3 – For skader på personer og ting, som er forårsaget af fejl og mangler ved de af sælger leverede produkter, er sælger kun ansvarlig i henhold til gældende dansk lov om produktansvar. Sælger er i øvrigt ikke ansvarlig for tingsskade, herunder skade på produkter eller ejendom, hvori de solgte produkter indgår.

11.4 – Sælger hæfter kun i ét år fra leveringsdato for de skader, som monteringen, installationen eller det leverede udstyr måtte forvolde.

11.5 – Køber er pligtig at holde sælger skadesløs for det ansvar, sælger måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de grænser, der er fastlagt i de foran anførte bestemmelser. Aftager (køber) er i så fald pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et erstatningskrav mod sælger.

 

12. Returnering

12.1 – Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig accept af sælger.

 

13. Kataloger, beskrivelser, eksport

13.1 – Enhver oplysning angående vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende og er kun forpligtende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordreanerkendelse.

 

14. Værneting

14.1 – Tvister i medfør af nærværende aftale eller aftaler, der knytter sig her til, afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting.